Δήλωση αποποίησης ευθύνης

* Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης γνωστοποιεί ότι δεν υπάρχει κανενός είδους εγγύηση για συγκεκριμένα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα ανά πρόσωπο ενδέχεται να διαφέρουν! Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν προορίζονται να ερμηνευτούν ως υπόσχεση ή εγγύηση. Η Hakimian Global LLC LLC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, κυρωτική, παρεπόμενη, ειδική επακόλουθη απώλεια ή κάθε είδους ζημία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση ή την κακή χρήση των προϊόντων της.